Kursplan för

Byggmaterialvetenskap
Building Material Science

VBMF05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: V3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge studenten fördjupad förståelse för materials uppbyggnad och egenskaper, samt de fysikaliska, kemiska och biologiska processer som sker i material.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I vår grundkurs Byggnadsmaterial ges en bred genomgång av materialegenskaper och materialtyper. I fördjupningskursen BMV väljer vi ut ett par intressanta delområden och fördjupar oss i dem. Dessa områden är sådana som har relevans för ingenjörer i byggsektorn samtidigt som de ger en ökad konceptuell förståelse för materialvetenskapen och att den bygger på fysik, kemi och biologi.

Exempel på områden som kan komma att tas upp är materialstruktur, kompositmodellering, fukt i material och materialmekanik. De ämnen som tas upp kan skifta något år till år.

Fem obligatoriska laborationer är en viktig del av kursen och kopplar starkt till föreläsningarna.Laborationerna genomförs i små grupper (normalt om 3-4 personer). Samtliga laborationer bygger på att deltagarna går igenom försöket som de skall göra, genomför försöket, utvärderar resultatet, och sedan diskuterar ett antal komplexa frågeställningar utifrån erfarenheten av experimenet. Vid vissa av laborationerna gör olika grupper olika laborationer och redovisar sedan dessa muntligt inför de andra grupperna. Vid de andra laborationerna genomförs samma laboration av alla och resultaten diskuteras gemensamt vid en slutdiskussion. Alla måste deltaga akltivt på laborationerna.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Skriftlig tentamen. Tentamensresultat utgör grunden för slutbetyget.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Skriftlig examination.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig examination
Kod: 0213. Benämning: Laboration.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Laboration

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VBM012 Byggnadsmaterial ELLER VBMA30 Byggnadsmaterial OCH VBFA01 Husbyggnads- och installationsteknik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBM070

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Lars Wadsö, Lars.wadso@byggtek.lth.se
Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se/utbildning/vbmf05