Kursplan för

Byggnadsmaterial
Building Materials

VBM012, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: V1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om byggnadsmaterialens uppbyggnad och viktigaste egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar materialens

De tre laborationerna utförs i grupper om maximalt fyra studenter och behandlar bla gjutning av betong, värme och fukttransport samt hållfasthet och krypning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som består av en teoridel och en räknedel. I kursen ingår även tre obligatoriska laborationer som skall genomföras och godkännas. Skrivuppgifter som behandlar materialval ska bearbetas och godkännas.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Laboration.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Laboration
Kod: 0217. Benämning: Skriftlig examination.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig examination
Kod: 0317. Benämning: Rapportskrivning.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBM011, VBM611, VBMA05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Peter Johansson, peter.johansson@byggtek.lth.se
Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se