Kursplan för

Byggnadsmaterial
Building Materials

VBMA30, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: V1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om byggnadsmaterialens uppbyggnad och viktigaste egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar de vanligaste byggnadsmaterialens

De tre laborationerna utförs i grupper om maximalt fyra studenter och behandlar bla betong, värme och fukttransport samt hållfasthet och krypning.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som består av en teoridel och en beräkningsdel. I kursen ingår även tre obligatoriska laborationer som skall genomföras och godkännas.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Laboration.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Laboration
Kod: 0217. Benämning: Skriftlig examination.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig examination
Kod: 0317. Benämning: Rapportskrivning.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBM011, VBM611, VBMA05, VBM012, VBMA35

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Peter Johansson, peter.johansson@byggtek.lth.se
Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se/utbildning/vbma30