Kursplan för

Konstruktionsteknik
Structural Engineering

VBKF15, 9 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2022/23
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2022-03-31

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: V2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ska ge teknologen en insikt och förståelse för de krav som ställs på bärande konstruktioners bärförmåga och säkerhet. Vidare ska studenten efter genomförd kurs kunna analysera och dimensionera enklare bärande konstruktionselement samt förstå hur en byggnad fungerar utifrån de ställda kraven.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Dimensioneringsprinciper, säkerhetsprinciper och laster som påverkar byggnads- och anläggningskonstruktioner. Element i den bärande stommen. Stomstabilisering. Konstruktionsmaterialen stål, trä, betong och murverk. Dimensionering för böjande moment, normalkraft, samtidigt moment och normalkraft, tvärkraft, deformationer och svängningar. Konstruktiv utformning av detaljer, knutpunkter och förband. Brandskydd av konstruktioner.

I kursen ingår moment som ger träning i redovisningsteknik och CAD.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Laborationsuppgift och konstruktionsuppgift som bedöms och poängsätts samt en skriftlig dugga. Laborationsuppgiften genomförs i grupp, maximalt fyra personer. Poängsätts, ska vara godkänd för slutbetyg. Konstruktionsuppgiften genomförs i grupp, maximalt tre personer. Omfattar dimensionering av bärande system i hallbyggnad, redovisning i rapport samt ritningar. Poängsätts, ska vara godkänd för slutbetyg. Slutbetyg i kursen bestäms utifrån resultaten från laborationsuppgift, konstruktionsuppgift samt dugga.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0121. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Två skriftliga, poängsatta rapporter med ritningar som skall vara godkända för att erhålla slutbetyg. Delmomentet omfattar: Rapport 1: labbrapport med redogörelse för frågeställning, försöksupplägg, resultat, analyser och slutsatser. Tydliga skisser och diagram med nödvändiga förklaringar krävs. Rapport 2: en projektuppgift som innebär att det bärande systemet till en byggnad ska dimensioneras. Dimensioneringsgång, förutsättningar och resultat ska redovisas. Redovisning ska även ske i form av ritningar. Kraven på rapporterna är sådana att inte bara beräkningarna bedöms utan även kvaliteten på presentationen, dvs. rapporten ska vara av beskrivande karaktär och inte bara innehålla beräkningsgång och resultat.
Kod: 0221. Benämning: Skriftlig dugga.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig dugga. Delmomentet omfattar: Hela kursinnehållet. Övrig information: Duggan ges under terminstid i läsperiod 4.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VBM012 Byggnadsmaterial ELLER VBMA30 Byggnadsmaterial OCH VSMA05 Byggnadsmekanik ELLER FME602 Strukturmekanik ELLER VSMA20 Strukturmekanik
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBK012, VSM140, VSM611, VSMF10, VBKF10, VBK013

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Miklós Molnár, miklos.molnar@kstr.lth.se
Hemsida: http://Canvas
Övrig information: Kurshemsidan finns på canvas. Registrerade studenter får inloggning till kurshemsidan.