Kursplan för läsåret 2002/2003
KONSTRUKTIONSTEKNIK, AKVBK012
Structural Engineering, Basic Course

Antal poäng: 7. Betygskala: TH. Obligatorisk för: V2. Kursansvarig: Univ lektor Annika Mårtensson. Rekommenderade förkunskaper: VSM025 Byggnadsmekanik och akustik, VBM011 Byggnadsmaterial AK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen omfattande 5-10 uppgifter samt godkända konstruktions- och rituppgifter. Webbsida: http://www.kstr.lth.se.

Mål
Efter genomgången kurs ska eleven

Innehåll
Kursen innehåller följande moment: dimensioneringsprinciper, partialkoefficientmetoden och laster inklusive brandpåverkan, element i den bärande stommen, stomstabilisering, stålkonstruktioner (enkla balkar, pelare, skruv- och svetsförband, detaljutformning), betongkonstruktioner (enkla balkar, pelare, plattor, detaljutformning), träkonstruktioner (materialet trä, balkar, pelare, förband, detaljutformning), ritteknik, obligatoriska konstruktionsuppgifter.

Litteratur
Danewid, Alsmarker, Thelandersson, Nilsson: Laster och stommar, kompendium. Danewid: Stålkonstruktioner, kompendium. Mårtensson: Betongkonstruktioner, kompendium. Konstruktionsteknik: Träkonstruktioner, kompendium. Exempelsamling. Byggformler och tabeller.