Kursplan för

Kvalitet och livsmedelssäkerhet
Quality and Food Safety

YTHF30, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning LIV
Beslutsdatum: 2021-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Livsmedelsteknik. Fördjupning: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Obligatorisk för: KLMT3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupad förståelse för hur man arbetar med att ständigt förbättra en organisations eller företags alla processer avseende kvalitet och livsmedelssäkerhet med delaktighet från alla medarbetare. Riskbedömning sker med avseende på kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska faktorer. Hänsyn tas till miljö- och hållbarhetsaspekter. Dessutom ges kunskap om myndigheters offentliga kontrollarbete för säkra produkter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Kursen går igenom olika kvalitets- och ledningssystem samt förbättringsverktyg som används i måltids-/livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln med hänsyn till olika aspekter som påverkar kvalitet och livsmedelssäkerhet utifrån miljö- och hållbarhetsperspektiv samt lagstiftning. Vidare tas den offentliga livsmedelskontrollens arbete upp. Studenten ges möjlighet att utveckla sin kompetens för att kunna delta och bidra i organisationers/företags förebyggande kvalitetsarbete, kontrollarbete och uppföljning samt värdera risker och föreslå lämpliga åtgärder.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Projektarbete, inlämningsuppgifter och tentamen

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0121. Benämning: Projektarbete.
Antal högskolepoäng: 7. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig rapport, muntlig presentation samt opponering på annan grupps arbete. Delmomentet omfattar: Projektarbete
Kod: 0221. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter
Kod: 0321. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: YTHA71 Livsmedelskemi I, YTHA73 Livsmedlens mikrobiologiska grunder , YTHA30 Livsmedelsteknik I - Värmelära, YTHA66 Livsmedlens näringsmässiga grunder, YTHA68 Livsmedlens mikrobiologiska kvalitet, YTHA76 Livsmedelskemi II, YTHA60 Metodik, YTHF10 Livsmedelsteknik II - Processteknik, YTHF05 Näringslära II
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Birgitta Åsman, birgitta.asman@food.lth.se
Hemsida: https://www.lth.se/utbildning/kandidatutbildning-livsmedelsteknik
Övrig information: Under kursen anordnade studiebesök och gästföreläsningar är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra egen uppgift med motsvarande innehåll.