Kursplan för

Livsmedelsteknik I - Värmelära
Food Technology I - Heat and Heat Transfer

YTHA30, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning LIV
Beslutsdatum: 2021-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Livsmedelsteknik.
Obligatorisk för: KLMT1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att med värmelärans principer ge en ökad förståelse för hur olika värmande och kylande processer fungerar samt hur livsmedlet påverkas under processen. Syftet är också att ge kunskaper för att kunna mäta temperaturen i livsmedlet och i processutrustningen på ett korrekt sätt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Nästan all matlagning innebär att maten värms upp på något sätt. Motsatsen till uppvärmning är nedkylning och det är också en mycket viktig process vid produktion av mat. Ofta omfattar dessa processer även fasövergångar som vid frysning, tining, reducering och fettsmältning och speciellt är det vattnets fasövergångar som är intressanta ur energisynpunkt.

I denna kurs kommer processer som innebär att värmeenergi tillförs eller bortförs från livmedlet att behandlas. Kursen tar upp hur värme transporteras till livsmedlets yta på olika sätt men också hur värme transporteras inuti livsmedlet samt hur livsmedlets kvalitet påverkas. Följande uppvärmnings- och nedkylningsprocesser kommer att beskrivas och förklaras: kokning, stekning, mikrovågsuppvärmning, fritering, kylning och frysning. Kursen ska också leda fram till att studenten kan beräkna hur mycket energi som omsätts vid dessa processer för att kunna välja utrustning med lämplig kapacitet.

.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Skriftliga tentamina, laborationer, inlämninguppgift samt projektuppgift.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0120. Benämning: Skriftlig tentamen: beräkningar.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen
Kod: 0220. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i samtliga laborationer och godkänd laborationsredovisning
Kod: 0320. Benämning: Projektarbete, värmning/kylning.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: aktivt deltagande i projektet samt godkänd muntlig och skriftlig projektredovisning
Kod: 0420. Benämning: Inlämningsuppgift, kylrum.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: aktivt deltagande i gruppuppgiften samt gokänd inlämningsuppgift
Kod: 0520. Benämning: Skriftlig tentamen: teori.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: godkänd skriftlig tentamen

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ia Rosenlind, ia.rosenlind@food.lth.se
Hemsida: http://www.lth.se/utbildning/kandidatutbildning-livsmedelsteknik/
Övrig information: Under kursen anordnade studiebesök och gästföreläsare är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra egen uppgift med motsvarande innehåll.