Kursplan för

Livsmedlens mikrobiologiska kvalitet
Food Microbilogical Quality

YTHA68, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning LIV
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att fördjupa kunskaperna om mikroorganismer och att ge studenterna möjlighet att göra en faroanalys baserad på HACCP-principerna. Arbete med livsmedelssäkerhet inom industri och storhushåll belyses genom föreläsningar och genom ett projektarbete. Kursen skall även ge kunskap om offentlig kontroll i livsmedelskedjan och de lagar och regler som styr livsmedelssäkerhet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Momentet som behandlar mikrobiella aspekter tar upp matförgiftningar, hygien och hygienanalyser. Ett moment tar upp egenkontroll med HACCP samt lagtexter rörande livsmedelssäkerhet och offentlig kontroll. Kvalitetsbegrepp såsom t.ex. ISO-system och BRC behandlas. Ett projektarbete rörande kvalitetskontroll ingår i kursen.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Projektarbete och inlämningsuppgifter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0120. Benämning: Projektarbete, livsmedelssäkerhet.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete i grupp. Delmomentet omfattar: Närvaro vid laborationer och seminarium samt godkänd muntlig och skriftlig projektredovisning.
Kod: 0220. Benämning: Seminarieuppgift, faroanalys.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i gruppens arbete samt godkänd muntlig redovisning. Delmomentet omfattar: Faroanalys.
Kod: 0320. Benämning: Muntlig presentation.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i föreläsning och övning i muntlig kommunikation. Delmomentet omfattar: Övning av muntlig presentation.
Kod: 0420. Benämning: Seminarieuppgift, livsmedelslagstiftning.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i diskussion samt godkänd muntlig redovisning av svaren. Delmomentet omfattar: Livsmedelslagstiftning.
Kod: 0520. Benämning: Närvaro vid gästföreläsningar.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktiv närvaro vid gästföreläsningar. Delmomentet omfattar: Aktiv närvaro vid gästföreläsningar.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: YTHA71 Livsmedelskemi I och YTHA73 Livsmedlens mikrobiologiska grunder
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: YTHA65

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Åsa Håkansson, asa.hakansson@food.lth.se
Hemsida: http://www.livsmedel.lth.se
Övrig information: Under kursen anordnade laborationer, övningar, projektarbete, gästföreläsningar och studiebesök är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra egen uppgift med motsvarande innehåll.