Kursplan för

Metodik
Methods

YTHA60, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning LIV
Beslutsdatum: 2021-04-20

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: KLMT1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att träna studenten i olika tekniker för informationsinsamling. De tekniker som avses är experimentell undersökning och enkät/intervjuundersökning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av två moment, det första handlar om att planera, genomföra och utvärdera en undersökning som bygger på enkäter eller intervjuer och det andra handlar om att planera, genomföra, utvärdera  och presentera en experimentell undersökning. Kursen kommer att ta upp och diskutera begrepp som: Vetenskaplighet, variabler, parametrar, urval, provuttag, homogenitet, provmängd, representativt prov, stickprov, reproducerbarhet, analysfel, feluppskattning, referensprov, referenslab, ackrediterat lab, population, frågekonstruktion, skalor, validitet, reliabilitet, webbenkäter, hantering av personuppgifter, anonymitet, kodning, svarsfrekvens

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkända projektarbeten i form av experimentell undersökning samt enkät/intervjuundersökning.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Experimentell undersökning.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i gruppens arbete med en experimentell undersökning, godkänd skriftlig rapport samt godkänd muntlig presentation.
Kod: 0218. Benämning: Enkät- och intervjuundersökning.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i gruppens arbete med en enkät- och intervjuundersökning, godkända skriftliga inlämningsuppgifter samt godkänd muntlig presentation.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ia Rosenlind, ia.rosenlind@food.lth.se
Hemsida: http:// http://www.lth.se/utbildning/kandidatutbildning-livsmedelsteknik/
Övrig information: Under kursen anordnade laborationer, övningar, gästföreläsningar och studiebesök är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra egen uppgift med motsvarande innehåll.