Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
BYGGNADSMATERIALVETENSKAPVBM070
Building Material Science

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Alternativobligatorisk för: V3. Kursansvarig: Professor Lars-Olof Nilsson, lars-olof.nilsson@byggtek.lth.se, Byggnadsmaterial. Förkunskapskrav: VBM012 Byggnadsmaterial. Förutsatta förkunskaper: VBF017 Husbyggnadsteknik. Prestationsbedömning: På samma sätt. Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se/bml-utb.htm.

Syfte
Kursen skall ge studenten fördjupad förståelse för sambanden mellan materialens uppbyggnad och deras mekaniska/fysikaliska egenskaper och deras beständighet samt förmåga att tillämpa denna förståelse på olika frågeställningar i byggnader och anläggningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs ska studenten

· förstå hur materialens egenskaper beror på deras sammansättning och struktur

· ha fördjupade kunskaper om hur materialegenskaper kan beräknas teoretiskt med utgångspunkt från materialens uppbyggnad och inre struktur.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs ska studenten

· kunna använda modeller för beräkning av materialegenskaper och materialbeteende

· dels kunna använda kunskaperna i avancerade tillämpningar och dels kunna generalisera dem till helt nya tillämpningar inom husbyggnad och anläggningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs ska studenten ha fått en klar bild av vilken kunskap som behövs för att kunna bedöma egenskaper och beteende hos nya material eller hos befintliga material i nya tillämpningar. Studenten skall inse vikten av ett materials beteende i det långsiktiga perspektiv som produktion och förvaltning av byggnader och anläggningar innebär.

Innehåll
Fördjupning av grundkursen i Byggnadsmaterial. Kursen behandlar viktiga frågor inom materialläran, som ger nödvändigt underlag för förståelse av materialdelar i senare fördjupningskurser. Materialvetenskap (samband materialstruktur – materialegenskaper). Materialstruktur, fasdiagram, kompositmodeller. Brottmekaniska egenskaper. Transportprocesser i porösa material. Fukt i material. Långtidsdeformationer. Mätmetoder. Materialprovning och tolkning av resultat. Nedbrytningsmekanismer. Livslängdsberäkningar. Miljökonsekvenser av material.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling
Byggbranschen är landets största materialförbrukare. God resurshushållning kräver därför förutsägbar livslängd hos våra byggnadsverk. Beständighetsfrågor behandlas ingående i kursen.

Litteratur
Fagerlund, G, Nilsson, L-O: Kompendium Byggnadsmaterialvetenskap, KFS i Lund AB 2006