Kursplan för

Processriskanalys
Loss Prevention

KETF35, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2020-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: K3
Valfri för: B4, RH4, W4-p
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger erforderliga kunskaper om moderna arbetsmetoder och beräkningsprocedurer för identifiering, analys och minimering av risker, samt mekanismer och beräkningsmetoder för skadeförlopp inom kemisk processindustri.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Säkerhetsgranskning, riskkemikalier och riskprocesser. Tillförlitlighet: Komponentfel. Felmekanismer på utrustning under dess livscykel. Logiska processdiagram. Riskanalys: Checklistor, indexmetoder, HazOp och felträdsanalys. Konsekvensanalys: Haverier. Utsläpp, utströmning och spridning av gaser och vätskor. Brand och explosion. Skenande reaktorer. Värdering och minimering av risker: Riskacceptans. Risk-/nyttaanalys. Skydds- och säkerhetssystem. Drift och underhåll av processer. Systemlösningar. Katastrofer: Fallstudier. Katastrofplanering. Problemlösning i anslutning till teoriavsnitten. Obligatoriska beräkningsuppgifter och obligatorisk projektuppgift.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, projektuppgift och beräkningsuppgifter. Slutbetyget baseras på skriftlig tentamen samt tilläggspoäng på max 0,5 från projektuppgift och beräkningsuppgifter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Teori.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0217. Benämning: Beräkningsuppgift.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Beräkningsuppgifter. Projektuppgift.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: KETF25 Reaktionsteknik och KETF10 Separationsprocesser
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KTE131

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Christian Hulteberg, christian.hulteberg@chemeng.lth.se
Hemsida: https://www.lth.se/chemeng/ketf35/