Kursplan för

Masstransport i naturliga och tekniska system
Mass Transfer Processes in Environmental Engineering

KETF40, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2020-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: W3
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall få en djup och internaliserad förståelse av hur materialflöden kan karaktäriseras, systematiseras och kvantifieras, samt färdigheter i att utföra massbalansberäkningar i en mängd situationer och system. Kursen syftar även till att sammanfoga kunskaper och färdigheter från tidigare kurser i utbildningen till en fördjupning av studentens tekniska problemlösningsförmåga. Gruppuppgifter och seminarier syftar till att utveckla studentens kommunikativa förmåga och samarbetsförmåga på ett professionellt plan. Studiebesöken skall illustrera hur kursens teoretiska innehåll används av civilingenjörer i yrkeslivet och därigenom inspirera studenten och ge underlag inför kommande val av specialisering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Metoder för att använda processberäkningar och reaktorberäkningar för analys och kvantifiering av materialflöden i tekniska och naturliga system. Samspelet mellan makroskopisk transport och kemisk reaktion, blandningsmodeller och karakterisering av icke-ideala system. Tillämpningar på transport i biofilmer och grundvattensystem.

Grunderna för molekylär och konvektiv masstransport. Modeller för fasjämvikter samt principer för val av och design för ett antal separationsprocesser. Design av nödvändig utrustning för värmeöverföring samt exempel på hur separationsprocesser appliceras i olika miljötekniska sammanhang.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, frivillig dugga, inlämningsuppgifter, laborationer, studiebesök samt aktivt deltagande i obligatoriska seminarier. Slutbetyg baseras på skriftlig tentamen, och tilläggspoäng kan erhållas på obligatoriska inlämningsuppgifter. Bestämda miniminivåer på tilläggspoäng fordras för betygen 4 och 5. De exakta poängnivåerna meddelas inför varje kursomgång. All examination, med undantag från vissa seminarier och studiebesök, sker på engelska. Redovisningsformerna för inlämningsuppgifter kan variera mellan läsåren meddelas inför varje uppgift.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 7. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och en frivillig dugga. Delmomentet omfattar: Processberäkningar, reaktorberäkningar, grundläggande masstransport och separationsprocesser.
Kod: 0217. Benämning: Inlämningsuppgift (Lp 2).
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i laborationer, laborationsredovisningar, inlämningsuppgifter samt seminarier. Delmomentet omfattar: Processberäkningar, reaktorberäkningar, grundläggande masstransport och separationsprocesser.
Kod: 0317. Benämning: Inlämningsuppgifter (Lp3).
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter samt seminarier. Delmomentet omfattar: Tillämpningar av grundläggande teori på industriella anläggningar och på transport och omsättning av ämnen i miljön.
Kod: 0417. Benämning: Studiebesök.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Studiebesök.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAA05, FMAA20, FMAB30, VVRF10, KFKA01.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KTE170

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Prof. Per Warfvinge, per.warfvinge@chemeng.lth.se
Kursansvarig: Universitetslektor Mattias Alveteg, mattias.alveteg@chemeng.lth.se
Hemsida: https://www.lth.se/chemeng/ketf40
Övrig information: Under läsperiod 3 ingår obligatoriska kursmoment, exempelvis studiebesök och seminarier, under samtliga veckor.