Kursplan för

Processriskanalys
Loss Prevention

KTE131, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-04-12

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: K3
Valfri för: B4, RH4, W4-p
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger erforderliga kunskaper om moderna arbetsmetoder och beräkningsprocedurer för identifiering, analys och minimering av risker, samt mekanismer och beräkningsmetoder för skadeförlopp inom kemisk processindustri.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Säkerhetsgranskning, riskkemikalier och riskprocesser. Tillförlitlighet: Komponentfel. Felmekanismer på utrustning under dess livscykel. Logiska processdiagram. Riskanalys: Checklistor, indexmetoder, HazOp och felträdsanalys. Konsekvensanalys: Haverier. Utsläpp, utströmning och spridning av gaser och vätskor. Brand och explosion. Skenande reaktorer. Värdering och minimering av risker: Riskacceptans. Risk-/nyttaanalys. Skydds- och säkerhetssystem. Drift och underhåll av processer. Systemlösningar. Katastrofer: Fallstudier. Katastrofplanering. Problemlösning i anslutning till teoriavsnitten. Obligatoriska beräkningsuppgifter och obligatorisk projektuppgift.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, projektuppgift och beräkningsuppgifter.

Delmoment
Kod: 0197. Benämning: Teori.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0297. Benämning: Beräkningsuppgift.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Beräkningsuppgifter. Projektuppgift.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KETF25 Reaktionsteknik och KETF10 Separationsprocesser, eller KTE170 Masstransport i naturliga och tekniska system.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Hans T. Karlsson, Hans.Karlsson@chemeng.lth.se
Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/kte131/