Kursplan för

Reaktionsteknik
Reaction Engineering

KETF25, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2020-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B3, K3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Reaktorn är platsen för kemiska omvandlingar i industriella processer. Utformning och dimensionering av en reaktor styrs av samspelet mellan reaktionshastigheterna för de olika tänkbara reaktionerna, diffusionshastigheter för reaktanter och produkter, utvecklat reaktionsvärme samt möjligheterna att kyla reaktorn och åstadkomma nödvändig blandning av reaktantströmmar.
Syftet med kursen är att ge en grundläggande förståelse för samspelet mellan de fysikaliska förloppen och kemiska reaktionerna i en reaktor, och förmåga att formulera en matematisk beskrivning av dessa för analys och dimensionering.
Kursen skall också ge kunskap om de viktigaste typerna av reaktorer för homogena och heterogena reaktioner, exemplifierade med viktiga kemitekniska och biotekniska processer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Grundläggande kinetik: Hastighetsuttryck, hastighetskonstanter samt temperaturberoende, koppling mellan kinetik och jämvikt, analys av satsreaktorer, framtagning av kinetiska data.
Ideala reaktorer: Tank- och tubreaktorn, effekt av molförändringar, flerreaktionssystem, parallell- och seriekopling av reaktorer.
Icke-isoterma reaktorer: Tankreaktorns stabilitet, adiabatisk tubreaktor, adiabatiska jämviktsreaktioner
Heterogena system: Kvalitativ analys av inverkan från masstransport, katalysatorer
Icke-ideala reaktorer: Uppehållstidfördelningar, karakterisering av flödesbilder.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och datorlaborationer. Slutbetyget ges av tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Reaktionsteknik.
Antal högskolepoäng: 7. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen
Kod: 0213. Benämning: Datorlaborationer.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Datorlaborationer

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: KETA10 Processberäkningar eller KLGA01 Livsvetenskapliga processer med beräkningar, FMAA05 Matematik, endimensionell analys.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KET045, KTE023

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Gunnar Lidén, Gunnar.Liden@chemeng.lth.se
Hemsida: https://www.lth.se/chemeng/ketf25