Kursplan för

Processberäkningar
Chemical Process Calculations

KETA10, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2020-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: K1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

En central kompetens för en civilingenjör är att kunna bryta ner stora problemkomplex till mindre problem som går att räkna på. För en kemitekniker är balanser över materia och energi både en metod att bryta ner stor problemkomplex och en metod att beskriva problemen matematiskt.

Syftet med denna kurs är att studenten ska uppnå en grundläggande förmåga att använda material- och energibalanser för att beskriva enklare system som är relevanta för en kemitekniker samt att använda beräkningsteknik för att lösa dessa system.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Grundläggande kemiteknik: Materialbalanser. System med flera faser. Energibalanser. Instationära processer
Beräkningsteknik: Matlab. Numeriska metoder för linjära ekvationssystem, olinjära ekvationer, integraler, olinjära ekvationssystem, interpolation och differentialekvationer

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och obligatoriska övningar i MATLAB. Slutbetyg ges av betyget i tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0120. Benämning: Beräkningsteknik.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter och obligatoriska övningar i MATLAB.
Kod: 0220. Benämning: Material- och energibalanser.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KKK060, KKK065, KETA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Krisztina Kovacs, krisztina.kovacs@chemeng.lth.se
Hemsida: https://www.lth.se/chemeng/keta10