Kursplan för

Livsvetenskapliga processer med beräkningar
Life Science Processes and Calculations

KLGA01, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2020-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen TH skala ( 75% godkänt på del ett för betyg 3, betyg 4,5 ges på resultatet från del 1 och 2 på tentamen), inlämningsuppgifter i MATLAB, Aktivt deltagande i projektarbete, individuell muntlig presentation av projektet och projektrapport bestående av en grupp del och en individuell del (ger extra poäng till tentamen). Inlämnad etik uppgift samt aktivt deltagande i etik case.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Mass- och energibalanser.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter i MATLAB.
Kod: 0218. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Projektrapport, muntlig presentation och aktivt deltagande projektarbete

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KKKA01, KKKA05, KKKA10, KBTA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Marie Wahlgren, marie.wahlgren@food.lth.se
Kursansvarig: Birgitta Åsman, birgitta.asman@food.lth.se
Hemsida: http://www.food.lth.se