Kursplan för

Kemisk reaktionsteknik
Chemical Reaction Engineering

KET045, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B3, K3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

En viktig arbetsuppgift för kemi- och biotekniker är att medverka vid förverkligandet av kemiska reaktioner i såväl stor som liten skala. Detta arbete fordrar färdigheter i dimensionering, simulering och val av kemiska reaktorer utifrån reaktionskinetiska och processtekniska förutsättningar. Kursen ger de färdigheter som krävs på grundnivå och är en förutsättning för vidare utveckling och kunskapsuppbyggnad inom ämnet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kemisk reaktionsteknik ger grundläggande kunskaper om reaktormodeller, masstransport kopplad till kemiska reaktioner samt teknisk reaktionskinetik. Kursen behandlar delmomenten: material- och energibalanser för ideala reaktormodeller (isoterma och nonisoterma förlopp för vätske- och gasfasreaktioner), val av reaktormodell, heterogena system (reaktormodeller, yttre och inre masstransport, kinetikuttryck), diffusion och reaktion i porösa korn, icke ideala reaktorer och simulering av kemiska reaktioner för att belysa tekniska reaktorers egenskaper.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och datoruppgifter.

Delmoment
Kod: 0106. Benämning: Kemisk reaktionsteknik.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH.
Kod: 0206. Benämning: Datorövningar.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KETA01 Kemiteknik eller KKKA01 Bioteknik, FMA410 Matematik, endimensionell analys och KFK080 Termodynamik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KTE022, KTE023

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Arne Andersson, Arne.Andersson@chemeng.lth.se
Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/ket045/