Kursplan för

Kemiteknik
Chemical Engineering

KETA01, 21 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: K1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Industriell process: Insikt om kemitekniska principer och hur en industriell process byggs upp. Överblick över strukturen i svensk kemiteknisk industri.
Grundläggande kemiteknik: Materialbalanser. System med flera faser. Energibalanser.
Beräkningsteknik: Matlab. Numeriska metoder för linjära ekvationssystem, olinjära ekvationer, integraler, olinjära ekvationssystem och interpolation.
Hållbar utveckling: Kretsloppsprinciper. Industrin i samhället. Grön kemi och grön teknik. Industrins in- och utflöden. Livscykelanalys. Risker.
Verktyg: Datoranvändning. Bibliotekskunskap och informationssökning. Projektarbete.
Muntlig och skriftlig framställning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftliga och muntliga framställningar, posterredovisning. Inlämningsuppgifter och datorövningar. Närvaro vid minst 75 % av föreläsningar om hållbar utveckling. Tentamen.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Brandskyddsutbildning.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0211. Benämning: Beräkningsteknik.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen i beräkningsteknik.
Kod: 0311. Benämning: Material- och energibalanser.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter med tillämping av Matlab för att lösa kemitekniska problem. Skriflig tentamen i material- och energibalanser.
Kod: 0411. Benämning: Datorövningar.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Datorövningar i Matlab och beräkningsteknik.
Kod: 0511. Benämning: Industriell process.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig rapportering. Posterredovisning. Studiebesök. Aktivt deltagande i veckovisa projektmöten.
Kod: 0611. Benämning: Hållbar utveckling, Projekt.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig och mutlig rapportering. Studiebesök. Aktivt deltagande i veckovisa projektmöten.
Kod: 0711. Benämning: Verktyg för kemitekniker.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Datorövningar. Inlämningsuppgift i Processdesign.
Kod: 0811. Benämning: Hållbar utveckling, Teori.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Närvaro vid minst 75 % av föreläsningarna i läsperiod Vt2. Inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KKK060, KKK065

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ.adj. Michaël Grimsberg, Michael.Grimsberg@chemeng.lth.se
Lärare: Univ.lektor Carmen Arévalo, Carmen.Arevalo@maths.lth.se
Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/keta01/