Kursplan för läsåret 2007/2008
INLEDANDE KEMITEKNIKKKK065
Introduction to Chemical Engineering

Antal högskolepoäng: 9. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FMS086, KETA01, KKK060, KKK070, KKKA01, FMS086, KETA01, KKK060, KKK070, KKKA01 och KKKA05. Obligatorisk för: B1, K1. Kursansvarig: Univ.adj. Michaël Grimsberg, Michael.Grimsberg@chemeng.lth.se, Inst för kemiteknik. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter och datorövningar. Övrigt: Kursen är avsedd för studenter antagna på den avkortade civilingenjörsutbildningen och kan ej ingå i examen samtidigt med KKK060/KETA01 Kemiteknik eller KKK070/KKKA01 Bioteknik eller FMS086 Matematisk statistik. Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/kkk065/.

Syfte
Kursen skall underlätta fortsatta studier för studenter antagna till senare del av kemiteknik- och bioteknikprogrammet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kemiteknik B: Materialbalanser. Energibalanser. Differentiella material- och energibalanser.

Beräkningsteknik: Matlab. Numeriska metoder för linjära ekvationssystem, olinjära ekvationer, integraler, olinjära ekvationssystem och differentialekvationer.

Statistik: Grunder i sannolikhetsteori och statistik, konfidensintervall, statistiska metoder såsom försöksplanering, regressions- och variansanalys.

Tillämpningar, statistik: Mätvärdesanalys, olika typer av fel och deras fortplantning; jämförelser mellan medelvärden och spridningar; begrepp och metoder vid kvalitetskontroll, skattning av felkvot; sambandsanalys, kalibrering; planering av flerfaktorförsök, optimering av försöksparametrar, responsytetekniker. Speciellt kommer tillämpningar inom kemiteknik att beaktas.

Litteratur
Grimsberg, M: Grundläggande Kemiteknik. KFS 2007.
Grimsberg, M: Börja med Matlab. KFS 2005.
Olbjer, L: Experimentell och industriell statistik. 1999.