Kursplan för kalenderåret 2006
KEMITEKNIKKKK060
Chemical Engineering

Antal poäng: 12. Betygskala: TH. Obligatorisk för: K1. Kursansvarig: Univ.adj. Michaël Grimsberg, Michael.Grimsberg@chemeng.lth.se, Inst för kemiteknik. Prestationsbedömning: Skriftliga och muntliga framställningar, inlämningsuppgifter, tentamen. Poängsatta delmoment: 4. Övrigt: Kursen ges gemensamt av Institutionen för Kemiteknik och avdelningen för Numerisk Analys. Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/kkk060/.

Mål

Innehåll
Kemiteknik A: Insikt om kemitekniska principer och industriella processers uppbyggnad. Överblick över strukturen i svensk kemiteknisk industri. Datoranvändning. Bibliotekskunskap och informationssökning. Projektarbete.
Kemiteknik B: Materialbalanser. Icke-ideala gaser. System med flera faser. Energibalanser. Differentiella material- och energibalanser.
Beräkningsteknik: Matlab. Numeriska metoder för linjära ekvationssystem, olinjära ekvationer, integraler, olinjära ekvationssystem och differentialekvationer.
Projekt: Parallellt med ovanstående kursmoment genomförs ett projekt där innehållet i Kemiteknik A, Kemiteknik B och Beräkningsteknik tillämpas. Muntlig och skriftlig presentation.

Litteratur
Felder, R och Rousseau, R: Elementary Principles of Chemical Processes, Wiley 2000. ISBN:0-471-53478-1
Grimsberg, M: Kemiteknik B – Studiematerial, Inst för Kemiteknik 2006
Grimsberg, M: Börja med Matlab, Inst för Kemiteknik 2005
Naoum, A och Führer, C: Introduction to Chemical Engineering and Biological Technology – Avd för Numerisk Analys, 2006
Kurspärm i Kemiteknik 2006.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Tentamen.
Antal poäng: 6. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Tentamen omfattande Kemiteknik B och Beräkningsteknik. Delmomentet omfattar: Kemiteknik B och Beräkningsteknik.

Kod: 0204. Benämning: Projekt I.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Muntlig framställning och skriftlig rapport. Delmomentet omfattar: Kvalitativ studie av en kemiteknik process. Studiebesök. Brandskyddsutbildning.

Kod: 0304. Benämning: Projekt II.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Muntlig presentation. Skriftlig rapport. Poster. Delmomentet omfattar: Kvantitativ studie av en kemiteknik process. Studiebesök.

Kod: 0404. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter i kemiteknik och numeriska metoder. Delmomentet omfattar: Kemiteknik B och Beräkningsteknik.