Kursplan för

Miljöledning och hållbarhetsredovisning
Environmental Management Systems

FMIN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2020-02-18

Allmänna uppgifter

Valfri för: I5, W4-ms
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

De övergripande målen är att den studerande ska förvärva fördjupade kunskaper om, och övning i införande av miljöledningssystem; ska stimuleras till eftertanke och diskussion av miljöledningssystem och andra metoder för hållbarhetsarbete i företag, samt deras möjligheter och begränsningar. Ett mål är att vidareutveckla kritiskt tänkande och skrivförmåga.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Föreläsningarna behandlar miljöledningens historik, miljöledning som grund för miljöarbetet samt innehållet i miljöledningsstandarden ISO 14001. Införande av miljöledningssystem behandlas i lektionsform: avsnitten/systemelementen enligt standarden ISO 14001. Vidare behandlas implementering med exempel från företag, certifiering, samt närliggande ledningssystem såsom energiledning och Corporate Social Responsibility (CSR), samt redovisning av hållbarhetsarbete.

Litteraturseminarier ägnas åt kritisk granskning av miljöledningssystem och CSR.

Undervisningen, som bygger på aktivt deltagande, består av föreläsningar, lektioner varvade med fortlöpande muntlig redovisning av uppgifter, seminarier, övningar och studiebesök. Projektet bedrivs koninuerligt under kursen.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Kunskapsredovisning under kursens gång genom kontinuerlig muntlig redovisning av uppgifter samt skriftliga inlämningar, aktivt deltagande i seminarier och rollspel, godkänt projekt som redovisas skriftligt och muntligt, samt skriftlig tentamen. Betyget på kursen baseras på projektrapporten och tentamen, vilka viktas lika. Deltagande i seminarier, rollspel, övningar och studiebesök är obligatoriskt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Minst 130 högskolepoäng inom utbildningen.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMI110

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Christian Stenqvist, christian.stenqvist@miljo.lth.se
Kursadministratör: Astrid Byrman, astrid.byrman@miljo.lth.se
Hemsida: http://miljo.lth.se