Kursplan för

Miljövård: Miljöledning och miljörevision
Environmental Management Systems

FMI110, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Valfri för: W4-ms
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

De övergripande målen för kursen är att den studerande skall förvärva fördjupade kunskaper om miljöledningssystem, få övning i införande av miljöledningssystem, stimuleras till diskussion och eftertanke om möjligheter och begränsningar med miljöledningssystem samt vidareutveckla kritiskt tänkande och skrivförmåga.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Föreläsningarna behandlar miljöledningens historik, miljöledning som grund för miljöarbetet samt innehållet i miljöledningsstandarden ISO 14001 och förordningen EMAS. Införande av ISO 14001 behandlas i lektionsform: systemelementen miljöpolicy, planering, införande och drift, kontroll och korrigerande åtgärder, miljörevision, ledningens genomgång. Vidare behandlas implementering med exempel från företag, certifiering, samt närliggande ledningssystem såsom energiledning och Corporate Social Responsibility.

Litteraturseminarier ägnas åt kritisk granskning av miljöledningssystem.

Undervisningen, som bygger på aktivt deltagande, består av föreläsningar, lektioner varvade med fortlöpande muntlig redovisning av uppgifter, seminarier, övningar och studiebesök.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Kunskapsredovisning under kursens gång genom kontinuerlig muntlig redovisning av uppgifter samt skriftliga inlämningar, aktivt deltagande i seminarier och rollspel, godkänt projekt som redovisas skriftligt och muntligt, samt skriftlig tentamen. Betyget på kursen baseras på projektrapporten och tentamen, vilka viktas lika. Deltagande i seminarier, rollspel, övningar och studiebesök är obligatoriskt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Minst 130 högskolepoäng inom utbildningen.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Charlotte Malmgren, charlotte.malmgren@miljo.lth.se
Hemsida: http://miljo.lth.se