Kursplan för

Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv
Environmental Issues

FMIF20, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2020-02-18

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: MLIV1
Valfri för: E4, RH4, MPRR2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Mål för kursen är att den studerande ska förvärva kunskap om internationella och globala miljöfrågor ur ett hållbarhetsperspektiv, förståelse hur dessa frågor uppfattas och hanteras i samhället samt kunskap om metoder och instrument på den internationella arenan för att minska miljöproblemen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kunna redogöra för några internationella eller globala miljöproblem samt deras lokala, regionala och globala dimensioner, utifrån såväl tekniska, som naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv.

Kunna beskriva de principiella grunderna bakom begreppet hållbar utveckling och bidra till en kritisk diskussion av begreppet i tillämpade fallsituationer.

Kunna beskriva och diskutera internationell miljöpolitik och policymaking, samt hur dessa kan implementeras på nationell och lokal nivå.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna sammanfatta och värdera vetenskaplig litteratur inom miljöområdet.

Kunna formulera en problemställning som följs upp i en analys.

Kunna skriva en välstrukturerad uppsats med korrekt källhantering på engelska.

Självständigt kunna inhämta och kritiskt värdera information.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kunna identifiera och diskutera miljöetiska frågeställningar

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på internationella och globala miljöfrågor kopplade till hållbar utveckling. Frågorna presenteras och analyseras i föreläsningar, seminarier/övningar och genom litteraturen: begreppet hållbar utveckling; klimatfrågan; miljökonsekvenser i samband med nyttjande av naturresurser; energi, vatten, mark, material, avfall. Andra aspekter är konsumtionsmönster och miljö, miljöekonomi, internationella institutioners roll, policymaking, samt miljöetiska frågor.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftliga och muntliga individuella redovisningar under kursens gång, inklusive en bokrecension; ett mindre projekt, genomfört i grupp, presenteras i form av en uppsats som diskuteras på ett seminarium. För godkänt projekt ska studenternas arbetsprocess gå att följa. Skriftlig tentamen. Slutbetyget baseras till 40% på resultatet på uppsatsen och till 60% på tentamen. De individuella arbetena måste vara godkända för att tentamen ska skrivas. Deltagande i seminarier, redovisningar och studiebesök är obligatoriska.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: 105 hp inom utbildningen.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMIF10, FMIF15, FMI031, FMIA01, FMIF01, FMIF05, FMIF35, FMIF45, FMIF50

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jamil Khan, jamil.khan@miljo.lth.se
Kursansvarig: Valentin Vogl, valentin.vogl@miljo.lth.se
Kursadministratör: Astrid Byrman, astrid.byrman@miljo.lth.se
Hemsida: http://miljo.lth.se