Kursplan för

GIS för samhällsbyggnad och miljö
GIS for Built and Natural Environments

EXTG75, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2020-03-27

Allmänna uppgifter

Valfri för: MWLU2, RH4, V4-vr, W4-vr
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge inledande kunskaper om begrepp och metoder inom behandling och analys av geografiska data med geografiska informationssystem, (GIS). Kursen avser också att ge en inblick i ämnet naturgeografi och hur GIS och fjärranalys kan användas för att studera landskapsprocesser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ger en god grund till vidare arbete med rumsliga digitala data. Föreläsningar behandlar den grundläggande teorin rörande, rumsliga fenomen, geografisk data och analys samt fjärranalys inom studier av landskapsprocesser. Förståelse för representation och analys av rumsliga element poängteras. En stor del av kursen består praktiska övningar med några av de inom ämnet vanligast förekommande standardprogramvarorna. De moment inom GIS-tekniken som på detta sätt behandlas omfattar kartprojektioner och referenssystem, geografiska data i digital form (kartor, fjärranalysdata och tabeller), grundläggande analys av geografiska data i raster- och vektorform samt kartografisk och grafisk presentation av digitalt kartmaterial. Härigenom tränas och exemplifieras generella rumsliga problemställningar inom miljö och samhälle. Genom en självständig litteraturstudie sätter studenten den nyvunna kunskapen i relation till sin egen inriktning inom civilingenjörsyrket.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examination sker skriftligt i form av tentamen och litteraturstudie. Kursbetyg baseras på tentamensresultat och litteraturstudie. För godkänt på kurs krävs godkänt på tentamen samt godkänt på obligatoriska övningar och inlämningsuppgifter. För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare tentamenstillfälle i slutet av augusti årligen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: 120 högskolepoäng inom civilingenjörsutbildning eller motsvarande.
Begränsat antal platser: 40
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen överlappar följande kurser: EXTA45, EXTF80, TEK270, EXTF01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Karin Larsson, karin.larsson@nateko.lu.se
Hemsida: http://www.nateko.lu.se/sv/extf01
Övrig information: Undervisningsform: Undervisningen omfattar föreläsningar, en stor del praktiska datorövningar med GIS samt en självständig litteraturstudie. Genomförande av praktiska GIS-övningar och litteraturstudien är obligatorisk.