Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
GEOGRAFISK INFORMATIONSTEKNIKEXTA45
Geographic Information Technology

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: L2. Kursansvarig: Karin Larsson, karin.larsson@nateko.lu.se, GIS-centrum. Förkunskapskrav: Godkända övningar i VGMA01 Geodetisk mätningsteknik. Förutsatta förkunskaper: FMAA05 Endimensionell analys och FMA420 Linjär algebra. Prestationsbedömning: Godkänd individuell tentamen samt godkända övningar och inlämningsuppgifter. Merparten övningar är obligatoriska. Kursbetyg baseras på tentamen. För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare tentamenstillfälle i nära anslutning till kursslut samt i slutet av augusti årligen. Poängsatta delmoment: 4. Övrigt: Undervisningsform: Undervisningen omfattar föreläsningar, räkneövningar med och utan datorstöd samt en stor del praktiska datorövningar med GIS. Genomförande av praktiska GIS-övningar och inlämningsuppgifter är obligatoriskt. Hemsida: http://www.nateko.lu.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge inledande kunskaper om begrepp och metoder inom kartografi och fotogrammetri samt behandling och analys av geografiska data med geografiska informationssystem (GIS). Dessutom fördjupas studierna inom geodesi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Föreläsningar behandlar den grundläggande teorin rörande kartografi, rumsliga fenomen, geografisk data och analys, kartprojektioner och sfärisk geodesi samt introduktion till fotogrammetri. Vidare behandlas grundläggande geostatistik samt kvalitetsaspekter i form av felteori och felfortplantning. Genom räkneövningar och en stor del praktiska datorbaserade övningar med GIS lär sig studenten hur man kan strukturera insamlad geografiska data, utföra grundläggande geografiska analyser samt presentera geografisk information. Hon/han får också en inblick i vilka geografiska/kartografiska databaser som finns inom stat och kommun, deras huvudsakliga användningsområden, samt hur man kan beskriva deras kvalitét. Inom ett block av tillämpningsövningar samlas data in från olika nationella och regionala datadistributörer, sammanställs och analyseras utifrån en för lantmätaren relevant frågeställning.

Litteratur
Harrie L. (red.): ”Geografisk informationsbehandling - teori, metoder och tillämpningar.” Formas, Stockholm. 2008. ISBN: 978-9-540-6015-3.
Ollvik, L. och Gunnarsson, J.: ”Kompendium i geodetisk mätningsteknik, Allmän kurs.”, Avd för Geodetisk mätningsteknik, LTH, Lund.
Avd för Geodetisk mätningsteknik, LTH: ”Formelsamling i geodesi med kartteknik.”
Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemanalys, Lunds universitet: "Övningskompendie i GIS för Geografisk informationsteknik, EXTA45” och ”How to....in ArcGIS”. 2008.
Harrie, L.: ”Statistical aspects of spatial interpolation”. Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys, Lunds universitet. 2006.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Geomatikteori.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Tentamensresultatet utgör slutbetyg på kursen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen i vilken kunskaper i de teoretiska grunderna inom GIS, geostatistik, geodesi och kvalitetsaspekter för geografiska data utvärderas, liksom studentens förmåga att koppla samman den teoretiska basen med praktisk problemlösning.

Kod: 0208. Benämning: GIS-övningar.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända obligatoriska övningar och inlämningsuppgifter utöver tillämpningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Praktiska övningar och inlämningsuppgifter inom GIS och litteraturdatabaser.

Kod: 0308. Benämning: Tillämpningsövningar.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända tillämpningsövningar. Delmomentet omfattar: Tillämpningsövningar i GIS.

Kod: 0408. Benämning: Geostatistik och geodesi.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända övningar och inlämningsuppgifter inom geostatistik, fotogrammetri samt geodesi. Delmomentet omfattar: Övningar och inlämningsuppgifter inom geostatistik, fotogrammetri samt geodesi.