Kursplan för

Geografisk informationsteknik
Geographic Information Technology

EXTF80, 12 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2020-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: L2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge inledande kunskaper och färdigheter om begrepp och metoder inom geografisk informationsteknik, inkluderande kartografi samt modellering, lagring, behandling och analys av geografiska data. Utifrån denna bas får studenten de förmågor som krävs för vidare studier och användning av tekniken i för lantmäteriområdet relevanta tillämpningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar den grundläggande teorin rörande kartografi, rumsliga fenomen, geografisk data och analys samt modellering och lagring av geografiska data. Vidare behandlas grundläggande geostatistik samt kvalitetsaspekter i form av felteori och felfortplantning.

Läraktiviteter:

Föreläsningar tar upp de viktigaste delarna av teori och metoder och sätter dessa i ett sammanhang kopplat till hela kursens ämnesområde. En inblick ges också i vilka geografiska/kartografiska databaser som finns inom stat och kommun, samt deras huvudsakliga användningsområden

Genom ett stort antal praktiska datorlaborationer tränar studenten, enskilt eller i par, att strukturera, utföra grundläggande analyser av, samt presentera geografisk data och information. Hon/han ges därmed möjlighet att utveckla de kunskaper och förmågor som kursen berör.

Inom kursen genomförs ett projektarbete där data från olika distributörer samlas in, sammanställs och analyseras utifrån för lantmätaren relevanta frågeställningar. Projektet redovisas i form av postrar i storformat som presenteras vid en poster-session i slutet av kursen. Här förväntas varje gruppmedlem muntligt kunna presentera och argumentera för posterns innehåll och utförande. Arbetet sker i grupper om 4-5 studenter. Varje student bedömer också andra gruppers arbeten.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examination sker i form av skriftlig individuell tentamen, ett mindre individuellt prov som kan ge bonuspoäng till godkänd tentamen, samt godkända laborationer och projekt. Alla laborationer samt postersession är obligatoriska.. Kursbetyg baseras på tentamen inklusive bonuspoäng. För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare tentamenstillfälle i januari samt i slutet av augusti årligen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: GIT-teori.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Tentamensresultatet utgör slutbetyg på kursen. Vid godkänt tentamensresultat kan litet prov vid kursmitt ge bonuspoäng (10 %). Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen i vilken kunskaper i de teoretiska grunderna inom GIS, geostatistik, geodesi och kvalitetsaspekter för geografiska data utvärderas, liksom studentens förmåga att koppla samman den teoretiska basen med praktisk problemlösning.
Kod: 0211. Benämning: GIT-övningar.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända obligatoriska laborationer, projekt och inlämningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Praktiska laborationer, projektuppgift samt inlämningsuppgifter inom GIS och litteraturdatabaser.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMAA05 Endimensionell analys OCH FMA420 Linjär algebra ELLER FMAB20 Linjär algebra OCH EXTA50 Samhällsmätning OCH EDAA20 Programering och databaser.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EXTA45, EXTF01, NGEA11, NGEA12

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Karin Larsson, karin.larsson@nateko.lu.se
Hemsida: http://www.nateko.lu.se/sv/extf80