Kursplan för läsåret 2007/2008
GEOMATIK, ALLMÄN KURSTEK270
Geomatics, Basic Course

Antal högskolepoäng: 19,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EXTF01, VFT030, VFT031, VFT032, EXTF01, VFT030, VFT031, VFT032 och VGMA01. Obligatorisk för: L2. Kursansvarig: Karin Larsson, karin.larsson@nateko.lu.se, GIS-centrum. Förutsatta förkunskaper: FMA410 Endimensionell analys, FMA420 Linjär algebra. Prestationsbedömning: Godkända tentamina, godkända övningar och fältmätning. Examination sker skriftligt i form av tentamen uppdelad i två tentamenstillfällen; en i geodesi och en i GIS. Båda måste vara godkända. Många övningar och fältmätning är obligatoriska. Kursbetyg baseras på tentamina. För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare tentamenstillfälle i nära anslutning till kursslut samt i slutet av augusti årligen. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: Undervisningsform: Undervisningen omfattar föreläsningar, räkneövningar med och utan datorstöd, fältövning samt en stor del praktiska datorövningar med GIS. Deltagande i fältövning samt genomförande av praktiska GIS-övningar och inlämningsuppgifter är obligatoriskt. Hemsida: http://www.nateko.lu.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge inledande kunskaper om begrepp och metoder inom geodesi och geodetisk mätningsteknik, kartografi och fotogrammetri samt behandling och analys av geografiska data med geografiska informationssystem (GIS).

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Föreläsningar behandlar den grundläggande teorin rörande kartografi, rumsliga fenomen, geografisk data och analys, geodesins grundbegrepp, stommätning, plan- och höjdmätning samt introduktion till fotogrammetri. Vidare behandlas grundläggande geostatistik samt kvalitetsaspekter i form av felteori och felfortplantning. Genom fältmätningar och räkneövningar inom geodesi samt en stor del praktiska övningar med GIS lär sig studenten hur man kan samla in geografiska data, strukturera dem, utföra grundläggande geografiska analyser samt presentera geografisk information. Hon/han får också kännedom om vilka geografiska/kartografiska databaser som finns inom stat och kommun, deras huvudsakliga användningsområden, samt hur man kan beskriva kvaliteten. Inom ett block av tillämpningsövningar samlas data in från olika nationella och regionala datadistributörer, sammanställs och analyseras utifrån en för lantmätaren relevant frågeställning.

Litteratur
Eklundh L. (red.), ”Geografisk informationsbehandling - metoder och tillämpningar.” 4:e revid. upplagan. Formas, Stockholm. 2005. ISBN: 91-540-5841 4.
Ollvik, L. och Gunnarsson, J.: ”Kompendium i geodetisk mätningsteknik, Allmän kurs.”, Avd för Geodetisk mätningsteknik, LTH, Lund.
Avd för Geodetisk mätningsteknik, LTH: ”Formelsamling i geodesi med kartteknik.”
Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemanalys, Lunds universitet. ”Övningskompendie i GIS för Geomatik AK” och ”How to....in ArcGIS”. 2006.
Harrie, L., ”Statistical aspects of spatial interpolation”.Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys, Lunds universitet. 2006.

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Geomatik.
Antal Högskolepoäng: 9. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Resultatet blir betyg på hela kursen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen bestående av två delar: Del 1 innehåller de teoretiska grunderna och praktisk beräkningsfärdighet inom området geodesi och fotogrammetri. Delmomentet tenteras efter ca 10 veckor och utgör 40% av totalt tentamensresultat. Del 2 innehåller de teoretiska grunderna inom GIS, geostatistik och skalitetsaspekter för geografiska data. Delmomentet tenteras i slutet av kursen och utgör 60% av totalt tentamensresultat.

Kod: 0207. Benämning: Övningar och inlämningsuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända obligatoriska övningar och inlämningsuppgifter utöver fält- och tillämpningsområdet. Delmomentet omfattar: Godkända praktiska övningar och inlämningsuppgifter.

Kod: 0307. Benämning: Fältmätning och tillämpningsövningar.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända tillämpningsövningar, deltagande i fältmätning samt godkänd fältrapportering. Delmomentet omfattar: Fältmätning inom geodesi samt tillämpningsövningar i GIS.