Kursplan för

Programvaruutveckling - metodik
Software Engineering - Methodology

ETSA03, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2020-03-30

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: C1
Alternativobligatorisk för: I3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskap om hur utveckling av stora programvarusystem går till. Vidare syftar kursen till att ge praktisk erfarenhet av att utveckla programvara i ett team. Kursen bygger vidare på studentens förmåga att programmera genom att utveckla källkod som en del i arbetet med att ta fram en programvaruprodukt. Ytterligare ett syfte är att ge studenten sådan kunskap att han/hon kan delta i planeringen av ett mindre projekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För godkänt krävs fullgjorda laborationer och godkänt deltagande i projektarbetet.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0120. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Kvalitet på inlämnat material från gruppen.
Kod: 0220. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Fullgjorda laborationer Delmomentet omfattar: Laborationer

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS140, ETS141, ETS160, ETS180, ETSA01, EDAF45, ETSA02, EDAG05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Markus Borg, markus.borg@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/etsa03