Kursplan för

Agil programvaruutveckling - projekt
Agile Software Development - Project

EDAG05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2020-03-30

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, E4, F4, L5-gi, M4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Att ge kunskaper om och praktisk erfarenhet av hur man samverkar i ett team för att ta fram programvara. Fokus ligger på praktisk erfarenhet av metoder och verktyg lämpliga för ett mindre programvaruprojekt med ett utvecklingsteam.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

 

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För godkänt krävs fullgjorda laborationer, planeringsövningar, långlaborationer, reflektioner samt godkänd projektredovisning.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0120. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt på laborationer.
Kod: 0220. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt på alla delar av projektet. Delmomentet omfattar: Projektet innefattar fyra programvaruutvecklingsiterationer. Varje iteration innefattar ett planeringsmöte, hemarbetestid, gemensam utvecklingstid, samt inlämningsuppgifter. Projektet avslutas med en skriftlig rapport, muntlig presentation, samt en granskning av en annan grupps projekt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 30
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: ETSA02, EDAF45, ETSA03

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Emma Söderberg, emma.soderberg@cs.lth.se
Kursansvarig: Ulf Asklund, ulf.asklund@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/EDAG05
Övrig information: Kurstyp projekt.