Kursplan för

Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial
Building Materials

VBMA05, 3 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2019-04-01

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Obligatorisk för: A1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper om byggnadsmaterialens uppbyggnad och viktigaste egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar huvudsakligen

Studenterna genomför två laborationer i grupper om max fyra studenter.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkänd skriftlig tentamen samt godkända laborationer.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Skriftlig examination.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig examination
Kod: 0213. Benämning: Laboration.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Laboration

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VBKA05 Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBMA30, VBMA35, VBM011, VBM012, VBM611

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Maria Fredriksson, maria.fredriksson@byggtek.lth.se
Kursansvarig: Katja Fridh, katja.fridh@byggtek.lth.se
Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se/utbildning/vbma05/