Kursplan för

Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk
Architectural Design

VBKA05, 3 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2019-04-01

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Obligatorisk för: A1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att visa hur konstruktion och valt stomsystem påverkar arkitektens möjligheter till att skapa god arkitektur.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna bedöma hur teknikens möjligheter kan samverka med god arkitektonisk utformning.

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkända projekt- och övningsuppgifter samt skriftlig tentamen. Slutbetyget i kursen bestäms utifrån resultatet på projekt- och övningsuppgifter och tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Individuell skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Hela kursinnehållet.
Kod: 0214. Benämning: Projektuppgifter.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd projektrapport och projektpresentation. Kraven på rapporten är sådana att inte bara innehållet bedöms utan även kvaliteten på presentationen bedöms, dvs rapporten ska vara av beskrivande karaktär och inte bara innehålla modell, beräkningsgång och resultat. Delmomentet omfattar: Hela kursinnehållet.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBMA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Annika Mårtensson, annika.martensson@kstr.lth.se
Övrig information: Kurshemsidan finns på Live@Lund. Tillgång till materialet för anmälda studenter. Kort info finns under www.kstr.lth.se/utbildning