Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
BYGGNADSMATERIALVBM011
Building Materials

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VBM012 och VBM611. Obligatorisk för: BI1. Kursansvarig: Sture Lindmark, sture.lindmark@byggtek.lth.se, Byggnadsmaterial. Prestationsbedömning: Vid kursens slut sker en skriftlig examination som består av en teoridel och en beräkningsdel. I kursen finns även tre obligatoriska laborationer som måste genomföras och godkännas. Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om byggnadsmaterialens uppbyggnad och viktigaste egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha fått en orientering om materialens roll med avseende på kretslopp i naturen och resurshushållning för att även kunna göra ett miljömässigt rimligt materialval.

Innehåll
Kursen behandlar materialens

Litteratur
Burström, P.G.: Byggnadsmaterial. Studentlitteratur 2007. ISBN 978-91-44-02738-8
Burström, P.G.: Byggnadsmaterial – övningsbok. Studentlitteratur 2007. ISBN 978-91-44-02740-1