Kursplan för

Arkitekturens teori och historia VI
The Theory and History of Architecture VI

ATHF05, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2018-12-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Obligatorisk för: A3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att samla ihop kunskaper och färdigheter från de tidigare kurserna i arkitekturens teori och historia och ge en chans till fördjupning av reflektionen över arkitektur. Kursen ska träna studenternas förmåga att på en utvecklad nivå diskutera arkitektur och arkitekturteori utifrån konkreta exempel och deras kontext. Samtidigt ska kursen förmedla en del av den samtida arkitekturens och arkitektprofessionens arbetsfält och utmaningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen fördjupar diskussionen kring en rad centrala arkitekturbegrepp, genom litteraturstudier, eget skrivande och teoretiskt stödd reflektion över konkreta exempel, bland annat studentens egna projekt. Förmågan att verbalisera de egna arkitektoniska idéerna tränas genom att studenterna diskuterar och skriver om sina egna och andras projekt med ett visst fokus på skandinaviska exempel. I kursen ingår föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och skrivuppgifter. Inom kursen introduceras också samtidsarkitektur.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För betyget godkänt krävs godkända övningar, seminarier och skrivuppgifter samt 80% närvaro på föreläsningar.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mats Hultman, mats.hultman@arkitektur.lth.se