Kursplan för

Urban Shelter, teori
Urban Shelter - Theory

ABAN06, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2018-12-07

Allmänna uppgifter

Alternativobligatorisk för: MSUD1
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge en fördjupad kunskap om urban utveckling, -design och -bostadsutformning i ett internationellt perspektiv med fokus på resurssvaga grupper. Kursen syftar till att utveckla och knyta ihop kunskaper från tidigare kurser genom att relatera begrepp och teorier inom arkitektur och stadsbyggnad till aktuella diskurser om utveckling och boende/urban shelter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

skriftligt och med stöd i litteratur kunna:

* redogöra för hur den internationella urbana bostadsutformningen har utvecklats under de senaste decennierna

* beskriva de viktigaste faktorerna som styr urban bostadsutformning i ett internationellt perspektiv

* analysera arkitektens internationella roll i komplexa situationer och processer

* formulera kriterier för utformning av bostäder och bostadsområden som leder till hållbar stadsutveckling.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

skriftligt och med stöd i litteratur, kunna:

* beskriva och analysera urban bostadsutformning utifrån en problemorienterad synvinkel.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

* vilja diskutera arkitektens roll i ett internationellt perspektiv

* våga prova nya arbetsområden och även kunna arbeta internationellt.

Kursinnehåll

Kursen behandlar urban bostadsutformning i ett internationellt perspektiv med fokus på resurssvaga grupper. Hur skall arkitekter arbeta med urban bostadsutformning nu och i framtiden? Kursens fokus ligger på teori och litteraturstudier.

Kursen presenterar den historiska utvecklingen inom urban bostadsutformning och tar upp: formell och informell sektor, planerad nybyggnad, tomt med infrastruktur, självbyggeri, spontan bebyggelse och förbättring av slumområde. Kursen behandlar hur arbetsprocessen för urban bostadsutformning bedrivs i länder med olika kultur, klimat, socio-ekonomiska förutsättningar, arkitektur och byggd miljö.

Kursen avser att ge en fördjupning till temat och utvecklingen under de senaste decennierna genom litteratur, föreläsningar, seminarier och uppsatsskrivande.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs 80% närvaro vid föreläsningar, seminarier, delgenomgångar och slutgenomgång. Godkänd presentation, aktivt deltagande i seminarium samt godkänd kort uppsats.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 20
Urvalskriterier: Intervju och antal poäng kvar till examen för dem som läser kursen som valfri.
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: ABAN05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Johnny Åstrand, johnny.astrand@hdm.lth.se
Kursansvarig: Laura Liuke, laura.liuke@hdm.lth.se
Lärare: Maria Rasmussen, maria.rasmussen@hdm.lth.se
Hemsida: http://www.hdm.lth.se/education/undergraduate_courses
Övrig information: Kursen förutsätter medverkan i den valfria kursen Urban Shelter, 15 hp.