Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
URBAN SHELTER - TEORETISK FÖRDJUPNINGABAN05
Urban Shelter - Theoretical Deepening

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: A4. Kursansvarig: Johnny Åstrand, johnny.astrand@hdm.lth.se, Boende och bostadsutveckling. Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller minst tre års godkända heltidsstudier på högskolenivå i arkitektur, landskapsarkitektur, design eller fysisk planering. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs 80% närvaro vid föreläsningar, seminarier, delgenomgångar och slutgenomgång. Godkänd presentation, aktivt deltagande i seminarium samt godkänd kort uppsats. Övrigt: Kursen förutsätter medverkan i den valfria kursen Arkitektur i extrema miljöer - Urban Shelter, 18 hp. Hemsida: http://www.hdm.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge en fördjupning om urban bostadsutformning i ett internationellt perspektiv med fokus på resurssvaga grupper. Kursen syftar till att utveckla och knyta ihop kunskaper från tidigare kurser genom att relatera begrepp och teorier inom arkitektur och stadsbyggnad till aktuella diskurser om utveckling och boende/urban shelter. Kursens fokus ligger på teori och litteraturstudier.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

skriftligt och med stöd i litteratur kunna:

* redogöra för hur den internationella urbana bostadsutformningen har utvecklats under de senaste decennierna

* beskriva de viktigaste faktorerna som styr urban bostadsutformning i ett internationellt perspektiv

* utvärdera arkitektens internationella roll i komplexa situationer och processer

* formulera kriterier för utformning av bostäder och bostadsområden som leder till hållbar stadsutveckling.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

skriftligt och med stöd i litteratur, kunna:

* beskriva och analysera urban bostadsutformning utifrån en problemorienterad synvinkel

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

* vilja diskutera arkitektens roll i ett internationellt perspektiv

* våga prova nya arbetsområden och även kunna arbeta internationellt

Innehåll
Kursen behandlar urban bostadsutformning i ett internationellt perspektiv med fokus på resurssvaga grupper.

En stad är en levande miljö som såväl över tiden som över ytan skiftar i användning.

Halva jordens befolkning bor nu i städer, en miljard av dessa är fattiga människor Världens stadsbefolkning växer med 180 000 personer per dag, ett Uppsala om dagen. I Afrika bor det fler stadsbor än i USA och Kanada tillsammans. 4 000 städer har fler än 100 000 invånare. Alla 4 000 leds av mer eller mindre visionära politiker. Katastroferna ökar i omfattning. Under 2005 tog alfabetet slut när man skulle döpa alla tyfonerna i Filippinerna.

Ofta är det finns ingen bostadsbrist, de flesta bor någonstans, urban bostadsutformning är en kvalitetsfråga. En miljard bostäder är illegala, informella, små, trånga, osunda, osäkra och utan service. Lösningen är inte alltid nya hus utan gradvis förbättrade. Bostaden är vägen till social integrering, ekonomisk utveckling, trygghet, utbildning och hälsa.

Hur skall arkitekter arbeta med urban bostadsutformning nu och i framtiden?

Kursen presenterar den historiska utvecklingen inom urban bostadsutformning och tar upp: formell och informell sektor, planerad nybyggnad, tomt med infrastruktur, självbyggeri, spontan bebyggelse och förbättring av slumområde.

Kursen avser att ge en fördjupning till hur arbetsprocessen för urban bostadsutformning bedrivs i länder med olika kultur, klimat, socio-ekonomiska förutsättningar, arkitektur och byggd miljö. Inflytande av internationella organisationer som FN, Världsbanken, regionala och nationella biståndsorganisationer belyses. Kursen behandlar ett flertal faktorer inom boende/urban shelter relaterat till sociala, miljömässiga, ekonomiska och legala förhållanden.

Utifrån temat urban bostadsutformning avser kursen att fördjupa tidigare teoretisk kunskap och begrepp som berör gestaltning av bostäder och områdesplanering. Teman som berörs är; användning av stadens rum; trygghetsfrågor, jämställdhet och fysisk planering, segregering i städer; energianvändning och klimatanpassning av urban miljö och bostäder; uppgradering av slumområden; finansiering av bostadsprojekt, organiserat självbyggeri samt arkitektens roll i ett internationellt perspektiv. Exempel på tillämpningar redovisas från bl.a. Algeriet, Costa Rica, Ecuador, Filippinerna, Honduras, Kenya, Marocko, Nicaragua, Sri Lanka, Sverige, Sydafrika, Tanzania och Tunisien.

Kursen avser att ge en fördjupning till temat och utvecklingen under de senaste decennierna genom litteratur, föreläsningar och seminarier.

Litteratur
Davis, M: Planet of Slums. Verso London, New York 2006. ISBN: 1-84467-022-9.
Tannerfeldt, G & Ljung, P: More Urban Less Poor, an introduction to urban development and management. Earthscan 2006. ISBN-13: 978-1-84407-381-8.
Jenkins, P (et al.): Planning and Housing in the Rapidly Urbanising World. Routledge, New York 2007. ISBN10: 0-415-35797-7
Wakely, P (et al.): Implementing the Habitat Agenda: In Search of Urban Sustainability. DPU/University College London 2001. ISBN: 874502-00-5
Åstrand, J (et al.): 11 Lyckade bostadsprojekt: En inventering av genomförda bostadsförbättringar i tredje världen. SADEL 1988. ISBN: 91-86596-10-1
Åstrand, J (et al.): Construction in Developing Countries. Swedish Mission Council 1996. ISBN 91-85424-44-7
Acioly, C & Davidson, F: Density in Urban Development, Building Issues, Vol 8, No 3. 1996.
Sida Policy: Fighting Poverty in an Urban World, support to urban development. Department for Infrastructure and Economic Cooperation, Division for Urban Development. 2006.
United Nations Human Settlements Programme: http://www.unhabitat.org/
United Nations Millenium Development Goals: http://www.un.org/millenniumgoals/
United Nations World Urban Forum: http://www.wuf3-fum3.ca/
Building issues: http://www.hdm.lth.se/bi/INDEX.HTM