Kursplan för

Konstruktionsteknik
Structural Engineering

VBKF15, 9 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2017-04-06

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: V2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ska ge teknologen en insikt och förståelse för de krav som ställs på bärande konstruktioners bärförmåga och säkerhet. Vidare ska studenten efter genomförd kurs kunna analysera och dimensionera enklare bärande konstruktionselement samt förstå hur en byggnad fungerar utifrån de ställda kraven.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Dimensioneringsprinciper, säkerhetsprinciper och laster som påverkar byggnads- och anläggningskonstruktioner. Element i den bärande stommen. Stomstabilisering. Konstruktionsmaterialen stål, trä och betong. Dimensionering för böjande moment, normalkraft, samtidigt moment och normalkraft, tvärkraft, deformationer och svängningar. Konstruktiv utformning av detaljer, knutpunkter och förband. Brandskydd av konstruktioner.

I kursen ingår moment som ger träning i redovisningsteknik och CAD.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Konstruktionsuppgift som bedöms och poängsätts, inlämningsuppgift samt en skriftlig tentamen. Slutbetyget i kursen bestäms utifrån resultatet på konstruktionsuppgift och tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Hela kursinnehållet
Kod: 0217. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: En skriftlig rapport med ritningar som poängsätts. En skriftig rapport som ska vara godkänd för att erhålla slutbetyg. Delmomentet omfattar: En uppgift som innebär att man ska dimensionera en enkel brokonstruktion. En projektuppgift som innebär att det bärande systemet till en hel byggnad ska dimensioneras. Dimensioneringsgång, förutsättningar och resultat ska redovisas. Redovisning ska även ske i form av ritningar. Kraven på rapporten är sådana att inte bara beräkningarna bedöms utan även kvaliteten på presentationen bedöms, dvs rapporten ska vara av beskrivande karaktär och inte bara innehålla beräkningsgång och resultat.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VBM012 Byggnadsmaterial ELLER VBMA30 Byggnadsmaterial OCH VSMA05 Byggnadsmekanik ELLER FME602 Strukturmekanik ELLER VSMA20 Strukturmekanik
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBK012, VSM140, VSM611, VSMF10, VBKF10, VBK013

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Eva Frühwald Hansson, eva.fruhwald@kstr.lth.se
Kursansvarig: Miklós Molnár, miklos.molnar@kstr.lth.se
Hemsida: http://www.kstr.lth.se
Övrig information: Konstruktionsuppgiften genomförs i grupp, max två personer. Omfattar dimensionering av bärande system i hallbyggnad, redovisning i rapport samt ritningar. Poängsätts, ska vara slutförd för slutbetyg. Inlämningsuppgift genomförs i grupp, max två personer. Ska vara godkänd för slutbetyg. Kurshemsidan finns på Live@Lund.se. Registrerade studenter får inloggning till kurshemsidan. Kort info finns på www.kstr.lth.se/utbildning.