Kursplan för

Användbarhetsutvärdering
Usability Evaluation

MAMF50, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2017-04-03

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4-da, D5-se, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Förklara fördelar och nackdelar med olika typer av utvärderingsmetoder med avseende på användbarhet.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen byggs kring ett centralt projekt, där studenterna arbetar med utvalda metoder/tekniker för att få praktisk erfarenhet av proceduren kring utvärderingar.

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg krävs: godkänd tentamen, godkänt projektarbete samt fullgjorda obligatoriska moment. För slutbetyg sammanräknas resultaten från tentamen och projektarbete.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Användbarhetsutvärdering.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH.
Kod: 0217. Benämning: Projektarbete.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MAMN25 Interaktionsdesign alt. MAM061 Människa dator-interaktion alt. MAM041 Människa Maskin System.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MAM120

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Forskarassistent Joakim Eriksson, Joakim.Eriksson@design.lth.se
Hemsida: http://www.design.lth.se
Övrig information: Obligatoriska moment: Introduktionsförläsning, laborationer/övningar, inlämningsuppgifter, projektredovisning.