Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
MÄNNISKA - DATORINTERAKTIONMAM061
Human - Computer Interaction

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MAM041 och MAMA15. Obligatorisk för: C2. Valfri för: D4, D4bg, F4, F4bg. Kursansvarig: Mattias Wallergård, mattias.wallergard@design.lth.se, Ergonomi och aerosolteknologi. Förutsatta förkunskaper: TEK210 Kognition. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkänt projektarbete. För slutbetyg sammanräknas resultaten från tentamen och projektarbetet. Övrigt: Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning, workshop, muntlig projektpresentation, skriftlig projektrapport. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Syfte
Studenten skall tillägna sig en översikt av det tvärvetenskapliga området interaktionsdesign, med fokus på den användbarhetsorienterade designprocessen. Studenterna skall genom en blandning av teori och praktiska moment nå insikter i hur man utformar användbara interaktiva produkter och tjänster.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens struktur bygger på den användbarhetsorienterade designprocessen, där föreläsningar, övningar/laborationer, uppgifter och projekt samverkar för att skapa en helhetsbild. I kursen presenteras teorier, metoder och tekniker som behandlar såväl den övergripande designprocessen, som den mer specifika utformningen av interaktiva produkter.

Centrala begrepp och moment i kursen:

Interaktionsdesign, MDI (Människa-datorinteraktion), Användbarhet, Kognitiva färdigheter, Designprocessen (med avseende på användbarhetsorienterad design)Vision/problemformulering, Användarstudier & uppgiftsanalys, Specificering av ett systems tjänster och information, Användbarhetsmål, Konceptuell design, Interaktionstekniker, Grafisk design, Utvärdering

Litteratur
Shneiderman & Plaisant. Designing the user interface: strategies for effective human-computer interaction 5th ed., Addison Wesley.
Ytterligare material delas ut under kursens gång. Litteraturförteckning finns på kursens hemsida