Kursplan för

Användbarhetsutvärdering
Usability Evaluation

MAM120, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4-da, D5-se, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Förklara fördelar och nackdelar med olika typer av utvärderingsmetoder med avseende på användbarhet.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen byggs kring ett centralt projekt, där studenterna arbetar med utvalda metoder/tekniker för att få praktisk erfarenhet av proceduren kring utvärderingar.

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg krävs: godkänd tentamen, godkänt projektarbete samt fullgjorda obligatoriska moment. För slutbetyg sammanräknas resultaten från tentamen och projektarbete.

Delmoment
Kod: 0108. Benämning: Användbarhetsutvärdering.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH.
Kod: 0208. Benämning: Projektarbete.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MAMN25 Interaktionsdesign alt. MAM061 Människa dator-interaktion alt. MAM041 Människa Maskin System.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Forskarassistent Joakim Eriksson, Joakim.Eriksson@design.lth.se
Hemsida: http://www.design.lth.se
Övrig information: Obligatoriska moment: Introduktionsförläsning, laborationer/övningar, inlämningsuppgifter, projektredovisning.