Kursplan för

Interaktionsdesign
Interaction Design

MAMN25, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2017-04-03

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MD5
Valfri för: BME5-br, D4-bg, D4-se, F4, L5-gi
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge förståelse för grundläggande tekniker inom interaktionsdesign, samt förmåga att utforma interaktiva produkter och system, med hänsyn till olika intressenters behov och villkor. Kunskap i interaktionsdesign bidrar till en hållbar utveckling av och attityd till samspelet mellan människa och teknik i samhället.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Definiera och diskutera ämnesområdet interaktionsdesign med dess centrala begrepp.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursen presenteras teorier, metoder och tekniker som behandlar såväl den övergripande designprocessen, som den mer specifika utformningen av interaktiva produkter.

Centrala begrepp och moment i kursen: Interaktionsdesign, samverkan i projekt, användbarhet och användarupplevelse, MDI (Människa-datorinteraktion), interaktionsmodeller, prototyper och prototypverktyg.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Grupprojekt som resulterar i prototyp och redovisning av denna. Individuell uppgift i form av skriftlig artikel på vetenskapligt format. Artikelseminarium med återkoppling på annan students artikel. Deltagande i obligatoriska moment: introduktionsföreläsning, projektpresentation, skriftlig artikel. Betyget vägs samman av grupprojektet och den individuella uppgiften.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MAMA11 Belastnings- och kognitionsergonomi, MAMF30 Ergonomi, TEK210 Kognition el. motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MAMA15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Johanna Persson, johanna.persson@design.lth.se
Examinator: Christofer Rydenfält, christofer.rydenfalt@design.lth.se
Hemsida: http://www.eat.lth.se/kurser/interaktionsdesign/interaktionsdesign-mamn25/