Kursplan för

Urbana vatten
Urban Waters

VVA030, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-04-12

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Vattenresurshantering.
Obligatorisk för: MWLU1
Valfri för: V4-vr, W4-vr
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Studenten skall inom kursens ram fördjupa sig inom vattentransport och -behandling i urbana områden. Studenten skall lära sig att dimensionera och planera drift av system och anläggningar för vattenförsörjning, avloppsvattenrening och dagvattenhantering i tätort.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar centrala aspekter på hela det urbana vattensystemet. Kursen behandlar kunskapsområdena:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig examination. Omexamination kan ske muntligt. Projektuppgifter, datorövningar och laboration. Muntlig och skriftlig redovisning.

Delmoment
Kod: 0116. Benämning: Urbana vatten.
Antal högskolepoäng: 10. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig examination
Kod: 0216. Benämning: Obligatoriska aktiviteter.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Projektuppgifter, datormodellövningar och laborationsuppgifter. Deltagande vid muntlig och skriftlig redovisning.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VVAF01 VA-teknik och VVR145 Vatten eller VVR111 och VVR120.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Åsa Davidsson,
Hemsida: http://www.chemeng.lth.se