Kursplan för

Hydrologi och akvatisk ekologi
Hydrology and Aquatic Ecology

VVR111, 15 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: W1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Undervisningen tar sin utgångspunkt i ett utvalt avrinningsområde där man gör fältövningar. Med detta som bakgrund och åskådningsexempel gör studenterna i en projektuppgift. Dessutom hålls traditionella föreläsningar och övningar.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker både individuellt och baserat på arbete i grupp. Delkurs 1 betygsätts genom obligatorisk skriftlig tentamen i slutet av läsperiod 1. Delkurs 2 betygsätts dels genom projektuppgift samt en duga. Det graderade slutbetyget (3, 4 eller 5) baseras på tentamen, projektuppgift, duga samt den fortlöpande examineringen under läsperiod 2. För godkänd kurs krävs godkänd tentamen, godkänd skriftlig och muntlig redovisning av fältövningar samt godkänd skriftlig delredovisning av projektuppgift under delkurs 1 och godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift samt skriftlig redovisning under delkurs 2.

Delmoment
Kod: 0102. Benämning: Delprov 1.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkänd tentamen, godkänd skriftlig och muntlig redovisning av fältövningar samt godkänd skriftlig delredovisning av projektuppgift under delkurs 1. Delmomentet omfattar: Vattnets kretslopp, mänsklig påverkan och ekologi Övrig information: Examination i slutet av period 1
Kod: 0202. Benämning: Delprov 2.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift under delkurs 2. Delmomentet omfattar: Restaurering av förorenad bäck Övrig information: Muntlig och skriftlig presentation av projekt vid slutet av period 2.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Kunskaper i matematik, fysik, kemi och biologi motsvarande NV-programmet på gymnasiet.
Begränsat antal platser: Nej
Urvalskriterier: Se allmän information på LTH:s hemsida

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Lars-Anders Hansson/Limnologi, Lars-Anders.Hansson@limnol.lu.se
Kursansvarig: Linus Zhang, linus.zhang@tvrl.lth.se
Hemsida: http://www.tvrl.lth.se/utbildning/courses/vvr111/
Övrig information: Kursen bedrivs som ett samarbete mellan Institutionen för teknisk vattenresurslära och Ekologiska institutionen.