Kursplan för

Vatten
Water

VVR145, 9 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: V2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet är att studenterna skall få insikt om de grundläggande kunskaper som erfordras för analys och problemlösning inom några viktigare områden med vattenanknytning som en väg- och vattenbyggare kan komma i kontakt med. Vidare skall studenten i viss utsträckning kunna tillämpa kunskaperna på problem inom vattenbyggnad, stadsbyggnad och vattenförsörjning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Under kursens gång erbjuds två deltentamen och dessutom skall inlämningsuppgifter presenteras i skriftliga rapporter. Inlämningsuppgifterna poängsätts och görs i grupper om två studenter. Slutbetyg baseras på summan av poängen från deltentamen och inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VTGA01 Teknisk geologi, FMAA05 Endimensionell analys och VSM010 Mekanik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VVR120

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Magnus Persson, magnus.persson@tvrl.lth.se
Hemsida: http://www.tvrl.lth.se/utbildning/courses/