Kursplan för

VA-teknik
Water and Wastewater Technology

VVAF01, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-04-12

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: V2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att kursdeltagarna skall få inblick i hur ett urbant VA-system är uppbyggt och fungerar, från det att vatten tas från råvattenkälla tills det att avloppsvattnet kommer renat ut till recipient. Studenterna ska också känna till hur regnvatten hanteras i staden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

* kunna beskriva och förklara hur urbana system för hantering av vatten fungerar i stort.
* kunna beskriva hur VA-teknik ingår som en integrerad del i den urbana infrastrukturen.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

* kunna designa och utforma ett mindre VA-nät med hänsyn till uppställda normer och givna förutsättningar.
* kunna designa och utforma processer för dricksvattenrening, dagvattenhantering och avloppsvattenrening med hänsyn till gällande förutsättningar och krav.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

* förstå behovet av gemensam och tydlig problemformulering av alternativa förslag för att lösa problem.
* förstå vikten av att samordna expertis från olika områden vid planering och genomförande av infrastrukturprojekt. Vikten av konsekvensanalys och lättfattlig presentation av komplicerade tekniska lösningar betonas.
* Kunna värdera alternativa lösningar inom ett infrastrukturprojekt utifrån negativa och positiva konsekvenser av de träffade valen.

Kursinnehåll

Den teoretiska grunden för att kunna förstå hur ett VA-system är uppbyggt och fungerar.
Det urbana renvattensystemet där tillgång, behov av rening och kvalitet samt magasinerings- och distributionssystem ingår.
Omhändertagande och transport av dagvatten och avloppsvatten.
Avloppsvattenrening, kvalitetsaspekter och effekter i recipient och rådande lagstiftning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Tentamen och inlämningsuppgift.

Delmoment
Kod: 0109. Benämning: VA-teknik.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0209. Benämning: Inlämningsuppgift.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgift och studiebsök.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VVB090

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Karin Jönsson, Karin.Jonsson@chemeng.lth.se
Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/vvaf01/