Kursplan för läsåret 2007/2008
BRANDDYNAMIKVBR033
Fire Dynamics

Antal högskolepoäng: 12. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: VBR032, VBR032 och VBRF05. Obligatorisk för: BI2. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Univ.adj. Daniel Gojkovic, daniel.gojkovic@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Förkunskapskrav: FMA415 Matematik, endimensionell analys. Förutsatta förkunskaper: MMV016 Termodynamik med strömningslära. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen Förtur för studerande på brandingenjörsprogrammet. Prestationsbedömning: Slutbetyget baseras på skriftlig tentamen (enskilt arbete), hemuppgifter (enskilt arbete) och laborationsrapport (arbete i grupp) samt kräver deltagande vid obligatoriska seminarier. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.brand.lth.se/?id=VBR033.

Syfte
Det övergripande syftet med kursen är att studenterna efter genomgången kurs skall förstå vilka olika stadier ett brandförlopp i en byggnad går igenom. Vidare syftar kursen till att ge studenterna kunskap om olika metoder och tekniker som tillämpas vid analys av ett brandförlopp samt att utveckla deras förmåga att kritiskt granska sådana metoder med avseende på praktisk tillämpning. Kursen syftar också till att öka ingenjörsmässigheten och förmågan att bygga och analysera modeller.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Karlsson, B, Quintiere, J G: Enclosure Fire Dynamics. CRC Press, 1999. ISBN: 0-8493-1300-7
Ytterligare litteratur redovisas i kursprogrammet i samband med kursstart.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Branddynamik.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Undervisningen baseras på ett antal föreläsningar och övningar.

Kod: 0205. Benämning: Laborationer och hemarbete.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända hemuppgifter och laborationsrapporter samt litteraturseminarium. Delmomentet omfattar: Delmomentet utgörs av ett litteraturseminarium samt fyra hemuppgifter som löses enskilt av studenten. Studenterna arbetar i grupp i fyra stycken laborationer. Kamratgranskning används för att studenterna ska reflektera över sin egen laborationsrapport och hjälpa sina kamrater till en bättre slutrapport.