Kursplan för

Rehabiliteringsteknik och design
Rehabilitation Engineering and Design

TNX153, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4-br, C4-da, D4, M4, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

I ett samhälle för alla utformas miljöer, produkter och tjänster utifrån vetskapen att människor är olika och har olika förutsättningar, och att dessa för samma person varierar över tid och med olika situationer. Denna kurs är inriktad på universell utformning (Universal Design) som kan förklaras som design av produkter, tjänster och miljöer som är användbara för en så stor del av befolkningen som möjligt, utan att det krävs speciell anpassning.

Syftet med kursen är att studenterna ska lära sig hur de i sina kommande yrkesroller kan ta hänsyn till människors olika förutsättningar och förmågor samt medverka till att de produkter, tjänster och miljöer som utvecklas blir användvärda för så många människor som möjligt. Vidare tränas studenten också i att föreslå och förverkliga möjliga förbättringar till produkter, tjänster och miljöer så att de i högre grad uppfyller kriterierna för Universal Design. Kursens behandlar processen (hur man tar fram nytt) och även utvärdering av resultat.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av seminarier och inlämningsuppgifter kopplade till teori om universell design, tillgänglighet och social hållbarhet samt ett projektarbete som utförs tillsammans med industridesignstudenter som går kursen ”Universal design, projekt”.

Projektarbetet skall resultera i en prototyp av en universellt utformad produkt, miljö eller tjänst. Kursen är problembaserad och projektorienterad.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Examinationen kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Om individuella obligatoriska uppgifter och projektarbete i grupp bedöms som godkända, erhålls betyget godkänt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 30
Urvalskriterier: Godkända på kursen TNX097 Rehabiliteringsteknik har förtur. Antal poäng som har uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet enligt Ladok 12 dec.
Kursen överlappar följande kurser: TNS120, TNSA01, TNSF01, TNX151, TNX152

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Håkan Eftring, universitetslektor, tekn dr, hakan.eftring@certec.lth.se
Examinator: Per-Olof Hedvall, tekn dr, per-olof.hedvall@certec.lth.se
Hemsida: http://www.certec.lth.se/utbildning