Kursplan för

Mikrovågsteori
Microwave Theory

ETEN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Valfri för: E4-fh, F4, F4-f, F4-hn, F4-aft
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen behandlar dels fysiken bakom kommunikation via optiska fibrer, transmissionsledningar och vågledare och dels den mikrovågsteknik som används i acceleratorer. Många av tillämpningarna är hämtade från de acceleratorer som kommer att användas i MAX IV och ESS. Kursen ger de elementära grunderna för de analytiska och numeriska metoder som används inom mikrovågstekniken. I laborationen ges studenten färdighet i användandet av nätverksanalysatorn. Genom inlämningsuppgifter och projekt får studenten erfarenhet av omfattande tillämpade problem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Områden som behandlas är: transmissionsledningar (twisted pair, koaxialkabel), Smith-diagram och S-matrisen, separationsmetoden, hålrumsvågledare, resonanskaviteter, koppling mellan accelerande partiklar och elektromagnetiska fält, optiska fibrer, komponenter inom optronik, periodiska strukturer, nätverksanalysatorn och finita elementmetoden.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter och projekt. Dessa kan endast göras under kursens gång. Projekten redovisas i rapport och muntligt. För betyg tre krävs godkända inlämningsuppgifter och godkänt projektarbete. För betyg fyra och fem krävs godkänt på muntlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Elektromagnetisk fältteori (ETE055, ESS050, ETEF01) eller ETE110 Modellering och simulering inom fältteori
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETE091

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Anders Karlsson, anders.karlsson@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eten01
Övrig information: Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.