Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
MODELLERING OCH SIMULERING INOM FÄLTTEORIETE110
Modelling and Simulation in Field Theory

Antal högskolepoäng: 16,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FHL064 och FHL064. Obligatorisk för: F3. Kursansvarig: Professor Anders Karlsson, anders.karlsson@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: FMA021 Kontinuerliga system och en kurs i grundläggande hållfasthetslära. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Diskussionsuppgiften och projektet kan endast göras under kursens gång. Poängsatta delmoment: 4. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ete110.

Syfte
Kursen ger lösningsmetodiker för problem inom fysiken som beskrivs av partiella differentialekvationer. Studenten skall ges en fysikalisk insikt och kunna använda denna för att matematiskt formulera fysikalsika problem. Studenten skall få en introduktion till den elektromagnetiska fältteorin och dess tillämpningsområden. Den diskussionsuppgift och det projekt som ingår i kursen skall ge studenten övning i att lösa relativt omfattande problem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Områden som behandlas är:

Grundläggande fältteori

Elektromagnetisk fältteori

Finita elementmetoden

Litteratur
Griffiths, D J: Introduction to Electrodynamics. Prentice Hall 1999. 0-13-919960-8
Karlsson, A: Exempelsamling Modellering och simulering inom fältteori. LTH, 2006
Ottosen, N and Petersson H: Introduction to the Finite Element Method. Prentice Hall 1992. 0-13-473877-2
Olsson, K-G and Heyden, S: Introduction to the Finite Element methods-Problems.
CALFEM-manual.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Grundläggande fältteori, elektromagnetisk fältteori 1.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftligt prov. Delmomentet omfattar: Vektoranalys, elektrostatik, magnetostatik, induktion, elektromagnetiska vågor, antenner.

Kod: 0205. Benämning: Elektromagnetisk fältteori 2, finita elementmetoden.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftligt prov. Delmomentet omfattar: Värmeledning. Finita elementmetoden.

Kod: 0305. Benämning: Diskussionsuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning. Delmomentet omfattar: Diskussionsuppgifterna är tillämpade problem som diskuteras i grupp på övningstid. Vid diskussionerna finns lärare tillgängliga. Rapporter och förberedelser för de muntliga presentationerna är hemarbetstid.

Kod: 0405. Benämning: Projekt.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport. Delmomentet omfattar: Projektet omfattar ett tillämpat problem inom värmeledning eller elektromagnetism, som skall lösas med finita elementmetoden.