Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
MIKROVÅGSTEORIETE091
Microwave Theory

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Alternativobligatorisk för: MFOT4. Valfri för: E4, E4rn, F4, F4f, F4tf. Kursansvarig: Professor Anders Karlsson, Anders.Karlsson@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: ETE110 Modellering och simulering inom fältteori eller ETI015 Elektromagnetisk fältteori FK. Kan ställas in: Vid mindre än 6 anmälda. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter och projekt kan endast göras under kursens gång. Övrigt: Kursen ges vartannat år. Kursen ges nästa gång ht 2009. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ete091.

Syfte
Kursen ger en förståelse för fysiken bakom trådbunden kommunikation. Den ger de elementära grundera för de analytiska och numeriska metoder som används inom området. Studenten skall ges färdighet i användandet av nätverksanalysatorn. Genom inlämningsuppgifter och projektskall studenten få erfarenhet av omfattande tillämpade problem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Områden som behandlas är: transmissionsledningar (twisted pair, koaxialkabel), Smith-diagram och S-matrisen, separationsmetoden, hålrumsvågledare, resonanskaviteter, optiska fibrer, nätverksanalysatorn.

Litteratur
Karlsson A, Kristensson G: Mikrovågsteori. LTH 2005