Kursplan för

Elektromagnetisk fältteori
Electromagnetic Fields

ESS050, 9 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: E3
Valfri för: D4-dpd
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Teknologen skall tillägna sig grundläggande kunskaper i vektoranalys och elektromagnetisk fältteori. Teknologen skall träna upp en god förmåga att utföra beräkningar på givna problem.

Teknologen skall erhålla god kännedom om de begrepp som kommer till användning inom elektrotekniska tillämpningar såsom exempelvis elektronik, mätteknik och elenergiteknik. Elektromagnetisk fältteori är grundläggande för all teknik och all vetenskap som har samband med elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursinnehållet är vektoranalys, elstatik, magnetostatik, induktion och allmänt tidsberoende. Exempel på sådant som behandlas i kursen är divergens, rotation, elektriska fält i vakuum och material, kondensatorer, ledarsystem, spegling, Biot-Savarts lag, energi, kraft, induktans, induktionslagen, Maxwells fältekvationer, plana vågor och antenner.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Obligatorisk kontrollskrivning. Skriftlig tentamen.

Delmoment
Kod: 0103. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftligt prov. Delmomentet omfattar: Vektoranalys och elektromagnetisk fältteori.
Kod: 0203. Benämning: Kontrollskrivning.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftligt prov. Delmomentet omfattar: Vektoranalys och elektromagnetisk fältteori.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAA01 eller FMAA05 Endimensionell analys, FMA420 Linjär algebra och FMA430 Flerdimensionell analys.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETE055, ETEF01, FMFF01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Buon Kiong Lau, buon_kiong.lau@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ess050
Övrig information: Kursen ingår som en del av ett större block av kurser (E-spåret). Se E-programmets hemsida för en detaljerad beskrivning av hela blocket.